ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Осигуряването на висока степен на пожаробезопасност на жилищните, промишлени, търговски и обществени сгради определя значимостта на системите за пожароизвестяване.
Пожароизвестителната система (ПИС) е автоматична система, чието предназначение е да открива пожар в началния стадий на развитието му, да изработи алармена сигнализация за евакуация на намиращите се в обекта хора, да изпрати сигнали за пожарна тревога и предупреждение към дистанционен център. Пожароизвестителната система може да  задейства и други защитни устройства/системи или пожарогасителна инсталация ако има такива.

Пожароизвестителните системи, които проектираме, доставяме, монтираме и поддържаме са от изключителна важност, относно намаляването на риска за човешкият живот и имущество. Пожароизвестяването вече не е само задължение за големи обекти, а е необходимост дори и за домашни условия. Тези системи са ефективен и сигурен начин за автоматична детекция, чрез които се намалява времето за откриване и гасене на пожара. Крайният резултат от използването на ПИС е значително снижаване на загубите и намаляване на възможността да пострадат хора. Рискът от пожар не може да бъде пренебрегнат и ранното му детектиране и алармиране, гарантира намаляването на щетите и спасяване на човешки животи.

„Контракт инжeнеринг“ има дългогодишен опит във внедряването на такива системи за различни типове обекти: големи производствени предприятия, административни и обществени сгради, хотели, складове, офисни центрове, болници и др. Притежаваме и съответните разрешения за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения и за сервизно обслужване на противопожарни уреди.

Ние ГАРАНТИРАМЕ, че внедрените и поддържани от нас пожароизвестителни системи отговарят на най-високите изисквания на стандарт БДС EN 54. Този европейски стандарт определя специфични потребности, методи за изпитване и критерии за изпълнение на пожароизвестителните системи.

Ние ГАРАНТИРАМЕ, че внедрените и поддържани от нас пожароизвестителни системи изпълняват своята основна функция при пожар - предотвратяването на човешки жертви, минимизиране и възпрепятстване нанасянето на сериозни материални щети.