ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

ПОЖАРОГАСЕНЕ

В сферата на пожарната безопасност дейностите, които извършва "Контракт инженеринг" ООД са: внос, продажба и дистрибуция, монтаж и сервизно обслужване на пожарогасители и противопожарно оборудване:
  • Пожарогасителни инсталации
  • Носими и возими пожарогасители
  • Пожаротехническо оборудване
  • Изработване на схеми за евакуация
  • Изготвяне на документация за пожарна и аварийна безопасност
Автоматичните системи за пожарогасене имат за цел осигуряване на защита от пожар на сградите и техните обитатели, чрез своевременно откриване на огъня и ограничаване на неговото разпространение.  Този тип системи използват различни пожарогасителни агенти - вода, въглероден двуокис, инертен газ, газова смес, прахообразни агенти, аерозоли и други.

Най-широко приложение засега намират водните пожарогасителни системи, но напоследък, благодарение на своята ефективност и минимални щети след гасене, все повече се налагат и системите с газообразен и газоаерозолен пожарогасителен агент. Изборът на конкретна система в голяма степен зависи от предназначението на сградата или помещението и предварително определеното ниво на безопасност за хората, имуществото и съоръженията.

Изградените от „Контракт инженеринг“ пожарогасителни инсталации отговарят на стандарта БДС ЕN 12845. Използваното оборудване е произведено от водещи производители в този бранш и разполага с необходимите сертификати за съответствие. Фирмата ни притежава и съответните разрешения за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения и за сервизно обслужване на противопожарни уреди.