ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАЦИИИзвършване на оглед на обекта и определяне степента на различните рискове. Анализ на възможните решения и запознаване на клиента с методите за реализиране им. Избор на оптимален вариант, съобразен с действащите наредби и стандарти, в зависимост от спецификата на обекта, професионалните виждания на екипа и желанието на клиентите.