ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИТЕ

Сервиз и поддръжка на системи за сигурност

Сервиз и поддръжка на системите

Техническите системи за сигурност са специфични системи, които работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Те са предвидени да работят в такова голямо натоварване и неработоспособността на някои от тях би застрашило човешкия живот и здраве. Техническата поддръжка, която фирмата ни извършва на тези системи е гаранция за нормалното им функциониране. „Контракт инженеринг“ ООД притежава следните разрешения:

РАЗРЕШЕНИЕ №687/12.06.2017 г. от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

Разрешение пожарна безопасност и защита на населението
и

РАЗРЕШЕНИЕ №905000-161/16.05.2017 г. от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Габрово за СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ.

Разрешение пожарна безопасност и защита на населението
За осигуряване на изправността на техническите системи за сигурност и в съответствие с изискванията на наредбите и стандартите, „Контракт инженеринг“ извършва профилактични технически прегледи и тестове, с което гарантира тяхното функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Сервиз на пожарогасители и обслужване на вътрешни пожарни кранове

„Контракт инженеринг“ ООД извършва периодични проверки, техническо обслужване и презареждане на пожарогасители и вътрешни пожарни кранове.

Техническото обслужване се извършва от специалисти, преминали курс на обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Академия на МВР и Центрове за професионално обучение.

Фирмата гарантира, че техническото обслужване на пожарогасителите се извършва в пълно съответствие с изискванията на: Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. „За реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях”; СД ISO/TS 11602-2 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители – Част 2: Контрол и техническо обслужване”; БДС EN 3-7 „Пожарогасители носими. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване“.

Противопожарното оборудване и резервни части, които използваме при извършването на сервизната дейност, отговарят на всички европейски норми и притежава всички необходими документи и сертификати, изисквани от българското законодателство.

Изготвяне на документация по пожарна безопасност

Изготвяне на противопожарно досие. Планове и схеми за евакуация, документация за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация в съответствие с разпоредбите и изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ